Pal­ve­lut

Asun­to­kau­pan kuntotarkastukset

Tar­koi­tuk­se­na on tuot­taa asun­non osta­jal­le ja myy­jäl­le puo­lu­ee­ton­ta tie­toa oma­ko­ti­ta­lon tai kiin­teis­tön kunnosta.

Ener­gia­to­dis­tuk­set ja ‑sel­vi­tyk­set

Nykyi­sin vaa­di­taan kaik­kien oma­ko­ti­ta­lo­jen ja osa­ke­huo­neis­to­jen myyn­nis­sä ja vuo­krauk­ses­sa energiatodistus.

Vas­taa­van mes­ta­rin palvelu

Jos raken­ta­mi­ses­sa tar­vi­taan toi­men­pi­de- tai raken­nus­lu­pa, tar­vi­taan myös kai­kil­le raken­nus­töil­le vas­taa­va mestari.

Vesie­ris­te­val­von­nat

Val­vom­me, että vesie­ris­tys ja laa­toi­tus teh­dään hyvän raken­nus­ta­van ja raken­nus­mää­räys­ten mukaisesti.

Asbes­ti­kar­toi­tuk­set

Asbes­ti­la­ki edel­lyt­tää asbes­ti­kar­toi­tuk­sen suo­rit­ta­mis­ta kai­kis­sa remoin­teis­sa ja pur­ku­töis­sä, jot­ka teh­dään ennen vuot­ta 1994 raken­ne­tuis­sa rakennuksissa.

Remont­ti­val­von­ta

Talo­yh­tiöt edel­lyt­tä­vät, että osak­kei­den remon­teis­sa tulee olla val­vo­ja. Tar­joam­me remon­tin val­von­ta­pal­ve­lua remon­tin teetättäjälle.