Asbesti­kartoitukset

  1. Etusi­vu
  2.  » 
  3. Pal­ve­lut
  4.  » Asbesti­kartoitukset

Vuon­na 2016 voi­maan tul­lut asbes­ti­la­ki­uu­dis­tus edel­lyt­tää asbes­ti­kar­toi­tuk­sen suo­rit­ta­mis­ta kai­kis­sa remoin­teis­sa ja pur­ku­töis­sä, jot­ka teh­dään ennen vuot­ta 1994 raken­ne­tuis­sa raken­nuk­sis­sa – myös oma­ko­ti­ta­lois­sa. Kar­toi­tuk­ses­sa sel­vi­te­tään onko raken­tei­den mate­ri­aa­leis­sa asbes­tia tai mui­ta mah­dol­li­sia hait­ta-ainei­ta ja mis­sä mah­dol­li­set hait­ta-aineet sijait­se­vat. Raken­nut­ta­jan tulee tee­tät­tää asbestikartoitus.

Asbes­ti­kar­toi­tuk­sen teki­jäl­tä edel­ly­te­tään riit­tä­vää pereh­ty­nei­syyt­tä asbes­tiin, sen esiin­ty­mi­seen ja raken­tei­den pur­ka­mi­seen sekä suun­ni­tel­lun kar­toi­tuk­sen laa­dun ja laa­juu­den edel­lyt­tä­mää amma­til­lis­ta osaamista.