Asun­to­kau­pan kuntotarkastukset

  1. Etusi­vu
  2.  » 
  3. Pal­ve­lut
  4.  » Asun­to­kau­pan kuntotarkastukset

Tar­koi­tuk­se­na on tuot­taa asun­non osta­jal­le ja myy­jäl­le puo­lu­ee­ton­ta tie­toa oma­ko­ti­ta­lon tai kiin­teis­tön kunnosta.

Tar­kas­tus teh­dään alal­la ylei­ses­ti hyväk­sy­tyn tar­kas­tus­oh­jeen KH 90–00394 mukai­ses­ti. Tar­kas­tus perus­tuu koke­muk­seen, ais­tin­va­rai­siin ja ainet­ta rik­ko­mat­to­miin tar­kas­tus­me­ne­tel­miin. Raken­tei­den sisäi­siä vir­hei­tä ja vau­rioi­ta ei voi havai­ta, ellei raken­tei­den pin­noil­la ole näky­viä vau­rioi­ta. Jos raken­nuk­ses­sa on ris­ki­ra­ken­tei­ta, kuten lat­tia­pin­nan ala­puo­lel­ta alka­via puusei­niä, teh­dään tar­vit­taes­sa raken­nea­vaus. Raken­nea­vauk­sel­la tut­ki­taan raken­teen kun­to. Raken­nea­vaus teh­dään, jos kiin­teis­tön omis­ta­ja näkee sii­hen tar­vet­ta ja ainoas­taan hänen luvallaan.

Kun­to­tar­kas­tuk­ses­ta laa­di­taan tar­kas­tus­ra­port­ti, jos­sa on myös ohjei­ta kiin­teis­tön hoitoon.

Erik­seen sovit­taes­sa käy­täm­me myös home­koi­ria mah­dol­lis­ten kas­vus­to­jen etsin­tään. Home­koi­rat oikein kou­lu­tet­tu­na löy­tä­vät pin­to­ja rik­ko­mat­ta homeet, joi­ta ihmi­nen ei näe tai hais­ta, myös kui­vu­neet ja kuol­leet kas­vus­tot. Teem­me tämän yhteis­työs­sä Home­koi­ra Tur­ku ‑pal­ve­lun kanssa.

Homekoira Turku Logo 300x211