Ener­gia­to­dis­tuk­set ja ‑sel­vi­tyk­set

  1. Etusi­vu
  2.  » 
  3. Pal­ve­lut
  4.  » Ener­gia­to­dis­tuk­set ja ‑sel­vi­tyk­set

Ener­gia­to­dis­tus

Nykyi­sin vaa­di­taan kaik­kien oma­ko­ti­ta­lo­jen ja osa­ke­huo­neis­to­jen myyn­nis­sä ja vuo­krauk­ses­sa ener­gia­to­dis­tus. Vapau­tus ener­gia­to­dis­tuk­ses­ta on annet­tu mm. pin­ta-alal­taan enin­tään 50 m² raken­nuk­sil­le ja loma-asun­noil­le. Aiem­min oli­vat myös ennen vuot­ta 1980 raken­ne­tut oma­ko­ti­ta­lot vapau­tet­tu­ja ener­gia­to­dis­tuk­ses­ta, mut­ta myös niil­le tulee nykyi­sin hank­kia energiatodistus.

  • Ener­gia­to­dis­tuk­sen laa­din­ta edel­lyt­tää aina pai­kal­la käyntiä.
  • Ener­gia­to­dis­tuk­sen laa­din­ta onnis­tuu 2–3 työpäivässä.

Jos asun­to myy­dään tai vuo­kra­taan lähi­su­ku­lai­sel­le, ener­gia­to­dis­tus laa­di­taan ns. keven­ne­tyl­lä menet­te­lyl­lä. Keven­net­ty menet­te­lyä käy­te­tään myös jos kiin­teis­tön tai huo­neis­ton vuo­kra on alle 350 € kuu­kau­des­sa. Keven­ne­tys­sä menet­te­lys­sä ei teh­dä ener­gia­las­kel­maa, joka muu­toin jou­dut­tai­siin laa­ti­maan ener­gia­to­dis­tus­ta var­ten. Näin ollen keven­ne­tyn menet­te­lyn mukai­nen ener­gia­to­dis­tus on hyvin edul­li­nen (noin 50 €).

Ener­gia­sel­vi­tys

Laa­dim­me myös ener­gia­sel­vi­tyk­siä joi­ta tar­vi­taan raken­nus­lu­paa vaa­ti­vis­sa raken­nus­ten perus­kor­jauk­sis­sa. Käy­tän­nös­sä raken­nus­tar­kas­tus mää­rit­te­lee tapaus­koh­tai­ses­ti, mil­loin vaa­di­taan perus­kor­jauk­sel­le ener­gia­sel­vi­tys. Tilan­ne mil­loin vaa­di­taan ener­gia­sel­vi­tys, vaih­te­lee eri kun­tien raken­nus­tar­kas­tus­ten kesken

Laa­dim­me myös suun­nit­teil­la ole­vil­le oma­ko­ti­ta­loil­le tasaus­las­kel­man, joka tar­vi­taan raken­nus­lu­pa­ha­ke­muk­sen yhtey­des­sä. Tasaus­las­kel­mas­sa osoi­te­taan että raken­nus täyt­tää Suo­men raken­ta­mis­mää­räys­ko­koel­man vaatimukset.

Kun­nan raken­nus­tar­kas­ta­ja mää­rit­te­lee, vaa­di­taan­ko raken­net­ta­val­le oma­ko­ti­ta­lol­le tasaus­las­kel­man lisäk­si energiatodistus.