Remont­ti­pal­ve­lut

Etusi­vu » Pal­ve­lut » Remont­ti­pal­ve­lut

Varaa mak­su­ton koti­käyn­ti remon­tin kar­toi­tuk­sel­le. Kar­toi­tuk­ses­sa käy­dään läpi mm. bud­jet­ti, remon­tin aika­tau­lu ja mate­ri­aa­li­kar­toi­tus, näi­den poh­jal­ta saat eri­tel­lyn tar­jouk­sen remont­ti­si tar­vik­keis­ta ja työn osuudesta.

Ammat­ti­tai­toi­set teki­jäm­me toteut­ta­vat idea­si sovi­tus­sa aika­tau­lus­sa. Saat sel­keän arvion toteu­tuk­sen lop­pusum­mas­ta tar­vik­kei­den ja työn osal­ta ennen töi­den käynnistymistä.

Meil­tä saat mm. seu­raa­vat palvelut:

  • remont­tien työnjohdon 
  • vas­taa­van­mes­ta­rin palvelut
  • asbes­ti­kar­toi­tuk­set
  • pesu­huo­ne- ja saunaremontin
  • keit­tiö­re­mon­tin
  • sisus­tus­re­mon­tin
  • talon ulko­maa­lauk­sen
  • kalusteiden/huonekalujen kasauk­set
  • remont­tien valvonta
  • remont­tien tarkastukset

Kaik­ki yhteis­työ­kump­pa­nim­me kuu­lu­vat Luo­tet­ta­va Kump­pa­ni ‑pal­ve­luun, mil­lä var­mis­tam­me laki­sää­teis­ten vel­vol­li­suuk­sien täyttymisen.

Voit hakea teh­dys­tä työs­tä myös koti­ta­lous­vä­hen­nyk­sen.

Tar­vit­taes­sa teem­me puo­les­ta­si myös talo­yh­tiöl­le muu­tos­työil­moi­tuk­sen tar­vit­ta­vi­ne työselostuksineen.

Share This