Remontti­valvonta

  1. Etusi­vu
  2.  » 
  3. Pal­ve­lut
  4.  » Remontti­valvonta

Talo­yh­tiöt edel­lyt­tä­vät, että osak­kei­den remon­teis­sa tulee olla val­vo­ja. Tar­joam­me remon­tin val­von­ta­pal­ve­lua remon­tin tee­tät­tä­jäl­le. Remon­tin val­von­ta­pal­ve­lus­sa teem­me ilmoi­tuk­sen remon­tis­ta talo­yh­tiöl­le / isän­nöit­si­jäl­le, toi­mi­tam­me tar­vit­ta­vat doku­men­tit isän­nöit­si­jäl­le ja ennen kaik­kea val­vom­me että remont­ti teh­dään hyvää raken­nus­ta­van ja raken­nus­mää­räys­ten mukaisesti.

Suo­sit­te­lem­me myös val­vo­jan käyt­tä­mis­tä oma­ko­ti­ta­lo­jen remon­teis­sa. Täl­löin val­vom­me että remont­ti teh­dään suun­ni­tel­mien ja hyvän raken­nus­ta­van mukai­ses­ti. Val­von­ta­töis­sä arvioim­me etu­kä­teen kuin­ka pal­jon val­von­ta­tun­te­ja pro­jek­tis­sa tar­vi­taan, joten tilaa­jal­le val­von­nan kus­tan­nus on etu­kä­teen tiedossa.